Stijgend woningentekort | Obligatiebeheer Noordenwind

Stijgend woningentekort

Het woningtekort in ons land vertoont een stijgende lijn. Dit geldt zowel voor huurhuizen als voor woningen in de koopsector. De hoeveelheid nieuwbouw woningen blijft achter bij de toename van het aantal huishoudens. Volgens Trouw neemt het tekort jaarlijks toe met zo’n 30.000 woningen. Door het hoge percentage faillissementen onder bouwbedrijven ten tijde van de crisis van enkele jaren geleden, zal dit probleem niet snel kunnen worden opgelost. Toch is het creëren van extra woonruimte noodzakelijk om alle woningzoekenden te kunnen huisvesten.

Meer huishoudens

Hoogleraar Peter Boelhouwer van de Technische Universiteit in Delft heeft onderzoek gedaan naar de huidige krapte op de woningmarkt. Hij wijdt het groeiende tekort aan woningen aan een aantal oorzaken. Allereerst neemt het aantal huishoudens per jaar toe met ongeveer 50.000 tot 60.000 mensen. Oorzaak hiervan is, dat mensen steeds vaker alleenstaand zijn of alleenstaand worden. Daarnaast is er een behoorlijke toename te zien van het aantal op te vangen vluchtelingen. En tot slot draagt het verlies van circa 15.000 huizen per jaar door sloop ook nog eens bij aan het tekort. Boelhouwer is van mening dat er jaarlijks niet minder dan 80.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Men moet nog meer gaan investeren in vastgoedprojecten en het woonaanbod vergroten.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind